Penningmeester

Beleid
Het financiële beleid van Tennis Vereniging Wilnis is er op gericht om jaarlijks een gezonde begroting te presenteren aan de leden waarbij de uitgaven en inkomsten minimaal een positief resultaat hebben.

Uitvoering
Gedurende het boekjaar worden de inkomsten en uitgaven regelmatig getoetst aan de begroting en worden waar nodig maatregelingen genomen door het bestuur om afwijkingen te minimaliseren. Het bestuur verantwoordt tijdens de Algemene Ledenvergadering  afwijkingen op de begroting.

Een Kas Controle Commissie, bestaande uit 2 leden die jaarlijks wordt gekozen door de ledenvergadering, voert tegen het einde van het boekjaar een onderzoek uit op de financiële administratie en rapporteert hun bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Geldstromen
Alle geldstromen binnen de commissies worden zodanig geleid dat individuen minimale exposure zullen hebben. Hiervoor zijn procedures opgesteld en handhaving wordt regelmatig getoetst. Per commissie is het mogelijk over een kas te beschikken voor kleine uitgaven, die jaarlijks wordt verantwoord door de commissie tegenover de penningmeester.

Voor het indienen van een declaratie voor uitgaven gedaan t.b.v. de vereniging kun je het onderstaande formulier downloaden.

Contributies
Contributiegelden worden eenmalig geïnd voor het gehele contributie jaar.

Het contributiejaar loopt gelijk met het lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december.
Het contributiejaar voor winterleden loopt gelijk met het winterlidmaatschap van 1 september  t/m 31 maart

 

DECLARATIEFORMULIER TVWILNIS(5).docx